Klachtenregeling

Ik sta met mijn praktijk geregistreerd bij de Quasir en ik doe er alles aan om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Het zou goed zijn wanneer u die onvrede met mij bespreekt. Maar soms lukt dat niet of helpt dit niet. Heeft u hulp nodig of is uw onvrede aanleiding om
een klacht in te dienen, dan ondersteunt de VBAG u hierbij
https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/ . In deze folder vindt u informatie over hoe dit in zijn werk gaat.

Privacyverklaring

Menvita Praktijk voor persoonlijke begeleiding en Marcos-therapie hecht waarde aan een zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens. Wij zullen bij het gebruik van de persoonsgegevens waarover we beschikken altijd proberen de toepasselijke wet- en regelgeving na te leven. In het vervolg van deze Privacyverklaring lichten wij toe hoe wij aan uw persoonsgegevens kunnen komen, wat wij daar mee doen, wat uw rechten zijn en waar u terecht kunt met vragen, opmerkingen en eventuele klachten.

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelende therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand, relevante persoonlijke geschiedenis en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die wij, na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
  • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
  • uw behandelende therapeut als enige toegang heeft tot de gegevens in uw dossier en heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

U heeft het recht de geregistreerde gegevens die op u betrekking hebben in te zien en zo nodig te corrigeren. De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden, dit gebeurt echter alleen met uw expliciete toestemming:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
  • Voor het gebruik voor waarneming tijdens afwezigheid van uw therapeut.
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg.
  • De facturen worden gebruikt voor de financiële administratie.
  • Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Het gaat hier om uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum, de datum van de behandeling,  een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling • natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’ en de kosten van het consult.

Wanneer wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Naast het opslaan van gegevens maken wij gebruik van Google Analytics, zodat wij de gewoonte, de wensen en het gebruikersgedrag van de bezoeker kunnen onderzoeken. Hierdoor kunnen wij onze websites beter afstemmen op de doelgroep en beter voldoen aan de vraag van de gebruiker. Dankzij Google Analytics kan worden bijgehouden hoe vaak er op een bepaald item wordt geklikt en welke pagina's het op de website goed doen of eventueel verbeterd kunnen worden.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Facebook en Linkedin

Als op de site knoppen zijn opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Linkedin. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Linkedin zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Verstrekken persoonsgegevens aan derden 


Wij verstrekken zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dat verplicht is door een wettelijk voorschrift of wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die wij met u hebben gesloten.

Daarnaast houden wij ons aan de eisen gesteld door de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied coaching, advisering, onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. U kunt zich ten alle tijden afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies 


Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg. Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar u kunt cookies meestal uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies van onze websites niet beschikbaar zijn (met name: inlogmechanismen). Op de volgende websites vindt u informatie over veelgebruikte browsers en de manier waarop u de weigeren of selectief accepteren door de instellingen van uw browser aan te passen. Als u cookies cookie-instellingen in de betreffende browser kunt aanpassen:

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. 

Inzage, correctie en recht van verzet

Wij hechten er grote waarde aan dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wanneer u vragen heeft die niet in deze Privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop met uw persoonsgegevens wordt omgegaan, dan kunt u ons dit laten weten door  contact met ons op te nemen.

Aanpassen Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.
 

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van de dienstverlening van Menvita zijn hier te downloaden.

Disclaimer

Informatie op de website

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. Dit laat onverlet dat er aan de op de website vermelde informatie geen rechten kunnen worden ontleend. Wij geven nadrukkelijk geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit van de vermelde informatie. Wij verzoeken u daarom bij twijfel contact op te nemen met ons.

We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen in de informatie die wordt aangeboden via onze websites.

Aansprakelijkheidsuitsluiting

Wij aanvaarden  geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade ten gevolge van mogelijke fouten en tekortkomingen in onze websites. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht. Tarieven en voorwaarden zijn mogelijk aan verandering onderhevig.

Externe links

Onze website bevat tevens een aantal externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoeker van deze site. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina's van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van de externe links.

Intellectueel eigendom

De teksten van onze websites mogen niet zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd of gewijzigd, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt. Het intellectuele eigendomsrecht van deze websites (waaronder teksten, ontwerp, foto's en logo's) berust bij Menvita Praktijk voor persoonlijke begeleiding en Marcos-therapie. Wij respecteren de rechten van derden. Mocht u van mening zijn dat uw rechten op enigerlei wijze geschaad worden, dan wordt u verzocht om contact met ons op te nemen.

Betalingsvoorwaarden

Menvita is aangesloten bij Medicas B.V. Postbus 6537,4802 HM Breda, en volgt hun betalingsvoorwaarden. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda.

1.         Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen en behandelingsovereenkomsten verricht door ieder persoon -natuurlijk of rechtspersoon- die werkzaam is in de gezondheidszorg en die aangesloten is bij MediCas. Deze voorwaarden zijn voorafgaand aan de behandeling, levering en/of dienst aan de cliënt ter hand gesteld.

2.         De kosten van behandeling van, levering en/of dienst aan minderjarigen, die niet het oordeel des onderscheids hebben, worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers. Bij minderjarigen, die de leeftijd van zestien jaren hebben bereikt, wordt geacht dit oordeel des onderscheids aanwezig te zijn en worden de kosten aan hen in rekening gebracht, tenzij de wettelijke vertegenwoordigers schriftelijk bevestigen dat zij de kosten voldoen.

3.         Bij behandelingen dienen afspraken - indien noodzakelijk - minimaal 24 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd te worden. Bij niet of niet tijdige annulering, d.w.z. binnen 24 uur voor de afspraak, wordt het recht voorbehouden de voor de patiënt gereserveerde tijd bij de patiënt in rekening te brengen.

4.         Vragen en/of reclames over in rekening gebrachte kosten kunnen slechts in behandeling worden genomen, wanneer deze gemotiveerd schriftelijk tot uiterlijk 15 dagen na dagtekening van de declaratie worden ingediend bij de medicus. Vragen en/of reclames ten aanzien van declaraties welke zijn ingediend na de eerder genoemde termijn van 15 dagen worden niet meer in behandeling genomen. Alsdan worden de declaraties als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt. Vragen en/of reclames schorten de betalingsverplichtingen van de patiënt niet op.

5.         Alle betalingen dienen door de patiënt te geschieden binnen 15 dagen na dagtekening van de declaratie. De betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande schulden.

6.         Bij niet-betaling binnen 15 dagen na dagtekening van de declaratie door de patiënt, is de patiënt zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling in verzuim. De door patiënt verschuldigde rente over de hoofdsom vanaf de datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening bedraagt 1,5% per maand of een gedeelte daarvan.

7.         Alle (buiten)gerechtelijke incassokosten welke gemaakt zijn ter verkrijging  van de voldoening van de declaratie in dan wel buiten rechte komen voor rekening van cliënt. Indien de opdrachtgever consument is, worden incassokosten in rekening gebracht volgens de nieuwe Wet Incassokosten (excl. BTW):

- Minimumtarief € 40,-

- 15% over eerste € 2.500,-

- 10% over volgende € 2.500,-

- 5% over volgende € 5.000,-

- 1% over de volgende € 190.000,-

- 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-

Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,-.